Úřad obce

§106/99 Sb.

§106/99 Sb. Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obec Spáňov

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Spáňov byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 Ing. Jiří Janda     - starosta,    tel.: +420379768413,   E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jan Klas  - místostarosta,    tel.: +420379768413,   E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mari Kestová    - účetní,           tel.: +420379768413,   E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2010: 
seznam zastupitelů:

Jiří Bor Sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí"
Pavel Hruška Sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí"
Vojtěch Jírovec Sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí"
Libor Votípka Sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí"
Josef Strádal Sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí"

 

 

 

 

 

Výbory a komise:

Finanční výbor

  • předseda: Libor Votípka
  • členové: Jiří Bor , Josef Strádal

Kontrolní výbor

  • předseda: Vojtěch Jírovec
  • členové: Pavel Hruška , Josef Strádal

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Adresa:

Obecní úřad Spáňov 
Spáňov 17 
344 01 Domažlice

Spojení:

Adresa internetové stránky:    www.spanov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

0762066399/0800 Česká spořitelna Domažlice

IČO

00572438

DIČ

--- není plátcem DPH ---

 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

7bsavc4

ROZPOČET OBCE

Rozpočet

 

ŽÁDOSTI O INFORMACE

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají: 

Písemně 
Osobně 
e-mailem 
Telefonicky 
Datová schránka 

Kontakty na úřad obce naleznete ZDE

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů: 

Lhůty 
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů 
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů 
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny 
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů 
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů 
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů 
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů 
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů 
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů 

Termíny: 
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001 
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Kdo může o informaci požádat 
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá 

Kdo informaci poskytne 
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce) 

Kdy informaci neposkytne 
je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost 
jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.) 
pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství 
jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení 
pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán 

Jak se o informaci žádá 
ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení 
písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná 

Co musí písemná žádost obsahovat 
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí 
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží) 

Jaký bude postup povinného orgánu 
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti 
pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů 
pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů) 

Co když orgán žádosti nevyhoví 
pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel 
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 

Komu se odvolání posílá 
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal 

Kdo o odvolání rozhodne 
o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce) 
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal 
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

Písemně 
Osobně 
e-mailem 
Telefonicky 
Datová schránka 

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Co když orgán žádosti nevyhoví: 
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel 
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 

Komu se odvolání posílá: 
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal 

Kdo o odvolání rozhodne: 
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce) 
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal 
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

FORMULÁŘE

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce 

- Žádost o výpis z rejstříku trestů 
- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
- Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce. 

Současně však doporučujeme: 
řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONY

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací), 

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem. 

zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb. 

zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb. 

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu 

Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce

Sazebník úhrad za poskytování informací

V současné době úřad obce informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce